Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

KONFERENCE MORAVA 1918

                           KONFERENCE  MORAVA  1918

3.10.2018 od 14. hodin, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 8, Brno.

 

Pořádá Moravský kulatý stůl, volné sdružení moravských organizací 

(www.moravskykulatystul.cz)

Přehled přednášek (nejedná se o pořadí ):

  • doc. PhDr.Jiří Pernes, Ph.D.:     Vznik Republiky Československé na Moravě.
  • doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc.:    Československo – proč  republika a proč ne monarchie.
  • doc. JUDr. Karel Schelle, CSc.:      Vývoj samosprávy na Moravě.
  • JUDr. Milan Hoskovec:         Vznik ČSR optikou pozitivního práva.
  • JUDr. Milan Staněk:         Právní kontinuita po vzniku ČSR a Organizační zákon.
  • ThDr. JUDr. Václav Pavlosek: Úvahy tvůrců ČSR o postavení církví v novém státě.
  • Jiří Novotný: Etnicita a zneužívání národnostní otázky v Československu.

 

      Délka přednášky cca 20 minut, následné zodpovězení dotazů cca 20 minut.

 

  • Ke konferenci Morava 1918 bude vydán Sborník přednášek a příspěvků nakladatelstvím KEY  Publishing s.r.o., objednat lze na E-shopu:    www.keypublishing.cz

 

                                                                                                                      Těšíme se na Vás!

Historická přednáška v Prostějově

Historická přednáška v Prostějově.

 

Dne 21.2. 2018 proběhla historická přednáška člena VV MNK Jana Jankůje pro Moravskoslezskou křesťanskou akademii v gymnázii Cyrila a Metoděje v Prostějově.

V první části byl probírán spor některých českých ( spíše pražských) a moravských historiků a archeologů, zda rod Přemyslovců nepochází z rodu Mojmírovců. Spor trvá vice jak 30 let, od podrobného antropologického průzkumu tzv. hrobu K1 na pražském hradě – hrob Bořivoje, profesorem MUDr. RNDr. h.c. Emanuelem Vlčkem DrSc. (1.3. 1925-24.10. 2006).Druhým hrobem, k porovnání kosterních pozůstatků, byl knížecí hrob na Moravě, v Sadské hrobní kapli. Při tomto výzkumu bylo nalezeno několik shodných antropologických znaků, které potvrzovaly pravděpodobnou příbuznost.

Po celá desetiletí se česká strana brání podrobnému genetickému výzkumu ze vzorků, jež by dodala každá ze stran sporu. A ukázalo by se, kdo má pravdu.

Ve druhé části pak přednáška navazovala a pokračovala o životě a díle našeho největšího byzantologa pocházejícího z Moravy, Msgre. Prof. ThDr. Františka Dvorníka (14.8. 1893-4.11. 1975). Narodil se i zemřel ve vesnici Chomýž pod svatou horou Hostýn, ač větší část svého života prožil ve Francii, Anglii a USA, kde přednášel na předních univerzitách. Ve svých vědeckých pracích, mimo jiné, ukázal velikost díla našich moravských patronů sv. Cyrila a Metoděje. Že byli velkými učenci, knězi, jež bojovali proti válkám a otrokářství. Ač v jejich době začínaly spory mezi Vatikánem a západoevropskými zeměmi na jedné straně a Byzancií, Konstantinopolí a východními církvemi na straně druhé, byli Cyril a Metoděj zcela neutrální a jejich hlavním cílem bylo rozvíjet vzdělanost a šířit jednotnou víru mezi národy.

I díky tomuto dílu Františka Dvorníka, mohli papež Pavel VI. a patriarcha Konstantinopole Athenagor, po 911 letech, zrušit v roce 1965 na II. Vatikánském koncilu, vzájemnou exkomunikaci katolických a pravoslavných církví. V roce 1985 pak papež Jan Pavel II. mohl sv, Cyrila a Metoděje vyhlásit patrony celé Evropy.

Překvapením pro přednášejícího i 50 přítomných posluchačů, byl nečekaný příchod čilé 90 leté dámy Marie Zatloukalové, jež se představila jako neteř vědce Františka Dvorníka. S dojetím děkovala za přednášku i za svého zemřelého strýce. Po přednášce lidé neodcházeli a pokračovala v sále ještě půlhodinová diskuze na různá témata z historie, ale i současnosti Moravy.

Je nutné zviditelňovat Moravu různými způsoby a připomínat historii Moravy, aby se nerozpustila v dějinách Čech.        

 

       

         

 

Autor Jan Jankůj   foto Marie Jansová

Všeslovanský sněm

V Brně, 12. června 2018

Od čtvrtka do soboty v Praze jednal Všeslovanský sněm. Za Moravany a za Moravu a za sdružení Moravský Kulatý Stůl se jej účastnili delegáti Moravského Národního kongresu, pánové Milan Smutný a Ing. Josef Pecl, CSc.

Reprezentanti MNK na jednání Všeslovanského sněmu připomněli, že Moravané se už více než sto let, zvláště od založení ČSR, marně snaží o prosazení občanského principu jako základu demokracie s prioritami: občan a jeho rodina, obec a místní samospráva. Moravské demokratisační snahy stále naráží na tvrdý pražský centralismus, který zvláště zesílil po sovětské okupaci, spojené se vznikem dnešní ČR. Pražský centralismus je přitom reliktem totality a velmi škodí nejen Moravanům a Slezanům, ale i občanům v sousedních Čechách.

Restituci občanského principu, kterou Praha zakazuje a která je v dosavadní ČR v podstatě neuskutečnitelná, se Moravanům úspěšně daří prosazovat mezinárodně na úrovni RE StrasbougCedex.

Reprezentantům MNK bylo pražským vedením akce Všeslovanský sněm umožněno vystoupit a přednést krátkou zdravici Moravy a Moravanů až po několikeré žádosti o udělení slova a po důrazném upozornění, že jinak delegace z jednání odejde. Moravia, labora et flore!

 

Josef Pecl prezident MNK

Subcategories