Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

Přednáška v Prostějově zaujala

Přednáška Jana Jankůje s názvem - Co se v dějepisu neučí, která se uskutečnila 5.6. 2019 ve výstavním sále Státního okresního archivu v Prostějově, Třebízského 1, byla úspěšná.

Zajímavé události z dějin našich tří historických zemí si vyslechlo na 40 posluchačů, kteří zaplnili sál. Potvrzením, že se akce vydařila je i půlhodinová debata po ukončení přednášky a další podepsaná přihláška do naší organizace MNK.

 

Jan Jankůj, předseda MNK pro oblast Haná.

 

 

Oblastní organizace MNK Haná

Dne 27.4. 2019 byla v Prostějově založena oblastní organizace MNK Haná.

Stalo se podpisem přihlášek tří nových členů Moravského národního kongresu, kteří zároveň snížili věkový průměr členské základny. 
Další akcí, kterou v Prostějově připravil předseda oblasti Haná Jan Jankůj, je historická přednáška, pro širokou veřejnost.  Je i zároveň propagační akcí pro naši celou organizaci MNK, aby o nás bylo povědomí, co děláme a jaký je smysl naší činnosti. Cílem, že je ukázat Moravu bohatou na svou vlastní historii, kulturu, přírodní památky a probudit tak v lidech, kteří zde žijí, zdravý patriotismus a lásku k této zemi. 


Přiložená propagační pozvánka na tuto akci je vytištěná i v oblastních tištěných médiích. Jan Jankůj, předseda MNK oblast Haná

 

JARNÍ ZASEDÁNÍ MNK 13. DUBNA 2019, BRNO

MORAVSKÝ NÁRODNÍ KONGRES

Z Á P I S

JARNÍ ZASEDÁNÍ MNK 13. DUBNA 2019, BRNO
_________________________________________________________________________________

Čas a místo jednání: 10:10 až 12:35 hodin, Brno – Řečkovice, Renčova 5.

Přítomno: V čase zahájení 18 členů MNK a jeden host, od 10:30 hodin 19 členů a tři hosté.

Projednáno:

1. Úvod (Trnka):

a) Organizační pokyny v souladu s pozvánkou.
b) Pozvánka na demonstraci, pořádanou Moravským zemským hnutím ve čtvrtek 18.4. na Moravském náměstí v Brně.
c) Základní kontakty (jsou přílohou č.2 tohoto zápisu).

2. Zpráva prezidenta Moravského národního kongresu, z.s. J. Pecla (příloha tohoto zápisu č. 1.)

3. Zpráva kancléře MNK, z.s. (M. Smutný):


Kancléř F. Hanáček oznámil rezignaci na funkci, předal ve včerejších večerních hodinách dokumentaci M. Smutnému, zůstává členem MNK, z účasti na dnešním zasedání se omluvil.
- Dokumentace je v poněkud nepřehledném stavu, není zatím známo, kdo uhradil členské příspěvky (bude samozřejmě dohledáno), dopisy s pozvánkami na domovní adresu členů MNK, u kterých není funkční telefonní nebo elektronický kontakt nebyly odeslány.
- Příjmy spolku za rok 2018 nedosáhly výše předepsané pro povinnost zadání zpracování auditu, zpráva na finanční úřad nebyla zpracována.
- Zůstatek na účtu je 2 034 Kč, v pokladně 6 860 Kč.

Od 10:45 hod. rozprava k předneseným zprávám.

M. Horák:

a) Není ustaven zapisovatel. Žádám, aby moje příspěvky ke zprávám byly v zápise uvedeny.
b) Na listině přítomných má být uvedena kolonka „kontakty“, kam každý vepíše funkční kontakt a nemusí se pak rozesílat dopisy na domovní adresy.
c) Může prezident sdělit jméno člena, který na něho řval do telefonu? Je-li ten člověk mezi námi, ať okamžitě odejde!
d) Navrhuji, aby každý člen MNK ve své bance zadal automatickou platbu příspěvků.
e) Navrhuji, aby každý člen MNK, včetně seniorů a studentů, hradil příspěvek ve výši jednoho procenta ze svých příjmů. Druhou možností je zvýšit členské příspěvky na tisíc korun ročně, studenti a senioři polovic.
f) Vyzývám J. Pecla, aby si svou rezignaci na funkci prezidenta rozmyslel a vedl MNK dál.

Odpovědi:
Ad a) Prezident pověřuje vyhotovením zápisu M. Trnku – ten souhlasí.
Hlasováno: z 19 přítomných 19 pro.
Ad b) Trnka: Nebyla pochopena informace o nerozeslání dopisů. Členové MNK jsou zváni na zasedání spolku elektronicky nebo telefonem. Není –li však takový kontakt možný, rozesílají se dopisy. Jestliže dopis nebyl odeslán, dotyčný člen se pravděpodobně o konání zasedání nedozvěděl a tedy se nedostaví. Kolonka n listině přítomných je v tom případě k ničemu.
Ad c) Pecl: Budu-li chtít jméno dotyčného zveřejnit, zveřejním ho! Já ale nechci.
Ad d), ad e): Nekomentováno. Případné zvýšení členského příspěvku bude řešit nový VV MNK.
Ad f) Pecl: Děkuji!

V. Zeman: Vím, že můj návrh se nebude všem zamlouvat, ale měli bychom požádat o udělení posmrtného
vyznamenání A. Ovčačíkové. Zprávu o stavu oblastní organizace s dalšími náměty jsem zaslal
osobním dopisem prezidentovi J. Peclovi – nebudu zdržovat.

J. Pecl: Dopis V. Zemana jsem předal M. Smutnému.
Náš člen pan J. Opálka zpracoval Moravský kalendář – několik listů napsaných na stroji. Kdo má
zájem, jsem ochoten několikrát nakopírovat.

A. Žiška: a) Jsme usnášeníschopní?
b) Kdo sčítá hlasy při hlasování?
c) Všechno je možno zpracovávat v digitální podobě – Sborníky MNK, pozvánky a zápisy, dá se neskenovat i rozeslat Moravský kalendář.

Odpovědi: Ad a) Pecl: Podle stanov spolku se usnášíme většinou hlasů přítomných členů.
Ad b) Červený: Je nás dvacet – může to spočítat každý z nás – navrhuji Smutného nebo Trnku.
Ad c) Pecl: Nejsem vybaven ani technicky ani znalostně – chce-li se někdo ujmout skenování
Kalendáře a rozeslání, ať se přihlásí. (Nepřihlásil se nikdo.)

P. Hála: a) Děkuji prezidentovi za všechnu práci, kterou pro spolek udělal, zásadně však nesouhlasím s jeho
poznámkou, že by se Moravský národní kongres mohl zrušit.
b) Vyzývám všechny k toleranci názorů druhých.
c) Nelíbí se mi častá změna místa konání jarních podzimních zasedání MNK. Renčova 5 je sice nádherná prostora, ale Řečkovice jsou na okraji Brna. Pro většinu členů by bylo vhodnější místo v centru blízko nádraží – proč ne Klub zastupitelů MmB? Dokázal bych zařídit!
d) Připlatil jsem si za to, že mi budou dokumenty z MNK zasílány poštou, počítač nemám. Za celý půlrok nedošlo poštou vůbec nic.
Odpovědi: Ad c) Trnka: O Klubu jsme uvažovali, vzhledem k jistým neshodám s některými zastupiteli jsme
nechtěli přitahovat pozornost – v Klubu máme povoleno hostování dle schváleného
celoročního rozpisu, ale jen ve všední dny, nikoli v sobotu. (Pro sobotní službu musí dát
pověřený pracovník Magistrátu příkaz zaměstnancům Klubu k nástupu do práce.)
Námitka k odlehlosti místa dnešního zasedání je ale na místě. Nabídku vítáme.
Ad d) Smutný: Už jsme tu mluvili o rezignaci pana Hanáčka. Snažili jsme se alespoň na poslední
chvíli telefonovat. Ano, měli jsme reagovat na nezasílání dopisů dříve.

F. Červený: Mám způsobilost auditora. Jsem schopný trvale vykonávat funkci kancléře MNK.

J. Pecl: uděluje slovo hostu, panu V. Věžníkovi (režisér ND Brno).
V. Věžník: Kultura je v celé Evropě v hlubokém propadu. Kultura v Československé republice byla závistivě sledována na celém světě. Existuje zájmová mafie, která se podílí na jejím rozkladu tvrzením, že kultura nemá v současnosti pro člověka takový význam, jako některé jiné obory lidské činnosti Posledních 30 let je v kultuře dovoleno naprosto všechno s vědomím, že živá kultura má velký význam jak na rozum, tak na duši člověka. V našich poměrech se navíc přidává žárlivost Prahy na ostatní střediska kultury. Žádost o podporu členů MNK při snaze o znovuzestátnění ND v Brně.

3. Volby nového vedení:

M. Trnka: Po projednání prvních bodů programu nemáme z původně sedmičlenného výkonného výboru
prezidenta, kancléře, a dva členy VV : pana J. Procházku, který byl na podzimním zasedání na návrh
pana P. Hály kooptován do vedení spolku ale nevolen, a pana R. Keprta, který se za celý rok a půl
ani jednou nedostavil na jakékoli zasedání orgánů spolku a písemně se vyjádřil negativně o smyslu
práce ve VV.

M. Horák: Navrhuji nevolit nového prezidenta a požádat J. Pecla, aby ve výkonu této funkce pokračoval.
Kdyby to opravdu nezvládal, můžeme prezidenta zvolit na podzimním zasedání.


J. Jankůj: Nemůžeme pořád „jet“ starým způsobem. Volíme někoho pořád snad na každém našem zasedání.
Stanovy při tom mluví o tříletém volebním období. Snažili jsme se po rezignaci pana kancléře
J. Drápely vytvořit akceschopný Výkonný výbor. Nezdařilo se. Nelátejme tedy to staré vedení, ale
zvolme kompletně nové

F. Červený: Já se hlásím do nového vedení – byl jsem dlouhá léta náhradníkem VV.

M. Horák: Navrhuji tedy odstoupení starého VV a zvolení nového vedení tak, že nejprve zvolíme členy
Výkonného výboru a z nich pak prezidenta a kancléře.
Všeobecný souhlas – proběhlo hlasování: z 19 přítomných 19 pro navržený postup.

M. Trnka: Musíme také dodržet ustanovení Stanov – přítomní musí rozhodnout, zda volby budou probíhat
tajně nebo aklamací.
Hlasování: Z 19 přítomných pro hlasování aklamací 19 hlasů.

J. Jankůj: Navrhuju pana odstupujícího prezidenta za čestného prezidenta MNK s právem zúčastňovat se
zasedání Výkonného výboru. (potlesk) J. Pecl přijímá.
Hlasování: Z 19 přítomných 19 pro udělení čestné funkce J. Peclovi.

F. Červený: Hlásil jsem se do funkce kancléře. Uznávám ale, že by bylo lepší, kdybych pracoval ve vedení
jako prokurista. Mám s tím bohaté zkušenosti.

Do výkonného výboru byli navrženi a s volbou souhlasili: F. Červený, J. Jankůj, I. Mašek, J. Pecl, J. Procházka, M. Smutný, L. Šubert, M. Trnka a V. Zeman. Hlasování: 19 z 19 přítomných pro uvedená jména.
Výkonný výbor MNK je devítičlenný.

M. Smutný: Navrhuji desetiminutovou přestávku. Zvolení členové se dohodnou a předloží návrh na obsazení funkcí prezidenta, viceprezidenta a kancléře MNK.

Přestávka do 12:05 do 12:20 hodin.

J. Jankůj oznamuje návrh členů výkonného výboru MNK na obsazení vedoucích funkcí ve spolku na další období v souladu se Stanovami MNK:
Prezident MNK: Ing. Milan Trnka
Viceprezident MNK: Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.
Kancléř MNK: Milan Smutný
Hlasováno: Z 19 přítomných 18 pro návrh, nikdo proti, 1 se zdržel.

Jednání jarního zasedání 2019 bylo ukončeno ve 12:35 hodin.

 


Zapsal: Trnka

NOVÉ VEDENÍ MORAVSKÉHO NÁRODNÍHO KONGRESU, z.s.

V sobotu 13. Dubna 2019 se uskutečnilo jarní zasedání spolku Moravský národní kongres.

Hlavním bodem jednání byla volba nového vedení MNK. Po rezignaci dosavadního prezidenta spolku Ing. Josefa Pecla CSc. a kancléře Ing. Františka Hanáčka rozhodli účastníci zasedání o udělení čestného prezidentství Ing. Peclovi a zvolili devítičlenný Výkonný výbor MNK ve složení:

 

Ing. František Červený (Přerov),

Jan Jankůj (Prostějov),

doc. Ing. Ivan Mašek CSc. (Brno),

Ing. Josef Pecl CSc. (Brno),

Jiří Procházka (Brno),

Milan Smutný (Brno),

RNDr. Luděk Šubert (Brno),

Ing. Milan Trnka (Brno) a

Vladimír Zeman (Rožnov p. R.).

 

 

Novým prezidentem Moravského národního kongresu byl zvolen Ing. Milan Trnka.

Novým viceprezidentem MNK byl zvolen doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Novým kancléřem spolku byl zvolen Milan Smutný.

 

 

 

Subcategories