Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

MHS – Ročenky MNK 2011 - 2016

O b s a h

MHS – Ročenky MNK 2011 - 2016

 

Jiří Drápela – Předmluva ................................................................................................................3

Miluše Anežka Šajnochová -  Paprsek jitřního zvonu.....................................................................5

Vladimír Zeman – Básně ................................................................................................................6

Josef Pecl – Morava a Moravané, několik poznámek ....................................................................7

Josef Šváb – Olomoucký biskup Jindřich Zdík, tak trochu jinak .................................................29

Vladimír Merta – První Slované....................................................................................................88

Martin Illáš – Niektoré predrománské rotundy v Dalmácii v kontexte otázky púvodu velkomoravských rotúnd ...............................................................................................

Martin Illáš  - Niekolko úvah o Pribinovi, Mojmírovcoch a Velkej Morave...............................119

Ján Sombati – Spoločenské a právné aspekty vzniku a púsobenia rytierských duchovných rádov na Blízkom východe .........................................................................................................................248

 Jiří a Miroslav Drápelovi – Arpádovci a Tasovci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku................259

 Jiří Kachlík – Iro-skotské, franské a románské misie na území pozdější Velké Moravy...............391

 Jiří Kachlík – Dávná svědectví nalezená v Modré u Velehradu a v Bojné u Topolčan..................397

 Jiří Kachlík – Horní a Dolní Lužice, Lužičtí Srbové .....................................................................407

 Neznámý autor – Memorandum Lužických Srbů, slovanského národa v Německu, který (roku 1945) žádá osvobození a připojení k Československu...................................................................464

 Jiří Kachlík – Kněz, historik, spisovatel, vlastenec a moravský národní buditel

  1. J. I. Středovský ...........................................................................................................................475

 František Borák, Jiří Kachlík – Dodatky k tzv. Borákovým anagramům, otištěným v ročenkách MNK za roky 2002 – 2010 .............................................................................................................480

František Borák – Kosmovy prameny k anagramům .....................................................................487

František Borák – Mojmírovci, Přemyslovci a Slavníkovci ...........................................................488

František Borák – Násilná smrt Boleslava I. a založení latinského biskupství v Praze...................526

 František Borák – O Podivenovi, služebníku sv. Václava................................................................540

František Borák – Odkud pocházely kněžny Ludmila a Drahomíra ...............................................544

 Jiří Kachlík – Doplněný životopis a dílo P. Františka Boráka..........................................................571

 Jiří Kachlík – Nápisy na kamenné desce, vykopané při hledání Metodějova hrobu

 před 80 ti roky ................................................................................................................................574

 Kachlík Jiří, Cinert Jan – Proč oficiální představitelé nepřejí genetickému výzkumu prvních Přemyslovců? ..................................................................................................................................589

 Jiří Kachlík – Naši moravští krajané v Austrálii .............................................................................594

 Jiří Kachlík – Římsko-katolická církev k 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje ................595

 Jiří Kachlík – Obraz matky Boží Veverské .....................................................................................600

 Jiří Kachlík – Zánik Velké Moravy roku 906 ..................................................................................602

 Jiří Kachlík – Rotunda P. Marie a sv. Kateřiny ve Znojmě ............................................................ 606

 Jiří Kachlík – Oslavy úspěšné obrany Brna roku 1645 ...................................................................611

 Gustav M. Kališ – Rumunsko a dávná Morava ..............................................................................616

 Gustav M. Kališ – Jsou Češi původně Alamani, Alani anebo Moravané?......................................700

 Gustav M. Kališ – Malé zamyšlení nad jménem Svatopluk............................................................705

 Gustav M. Kališ – Pád Velké Moravy..............................................................................................707

 Gustav M. Kališ – Dějiny Franků psali Moravané .........................................................................718

 Martin Chlupáč – Kde leží Trója? ...................................................................................................736

 Gustav M. Kališ – Kde ležel tajemný Marobudon? ........................................................................744

 Gustav M. Kališ – Biateky razili Moravané ....................................................................................756

 Gustav M. Kališ – Proč mne objev největšího byzantského (rozuměj moravského) kostela na pražském Vyšehradě už neudivuje?..................................................................................................764

Jiří Adámek – Splavnění řeky Moravy od Olomouce k ústí Dunaje a výstavba průplavu...............783

 Jií Adámek – Hymny Moravy a Slezska .........................................................................................788

Jiří Adámek – Spor a způsob konfiskace majetku rodu Magnisů ...................................................799

Jiří Adámek – Poznámka ke konfiskaci Úprkových obrazů ...........................................................802

Jiří Adámek – Boj o jazykovou rovnoprávnost na moravských železnicích ..................................804

Jiří Adámek – Poznámka k moravským dialektům ........................................................................806

 Jiří L. Bílý – Životní jubileum Jeho Excelence Ing. Dr. Sir Jaroslava Josef aPospíšila, Ph.D.Postřelmovského, rytíře z Heydeldorfu a na Haydelbergu, Rytíře Moravy ..........................808

 Jiří Adámek – Úvodní slovo k Privilegiu Ferdinanda III. z roku 1650...........................................812

 Jiří Adámek – Privilegium Ferdinanda III. Z 31. 1.  1650  ............................................................813

 Orivilegium hraběnky Marie Sidonie, rozené Šlikové z 27. 5. 1650..............................................823

 Trhové záznamy (majetková držba Jana Pospíšila z Postřelmova a jeho potomků) ......................828

 Jiří L. Bílý – Nástin vývoje moravské nacionality 1848 – 1989 ....................................................832

 Trnka Milan – Shrnutí poznatků o sporných úsecích vlády Svatopluka I. .....................................835

 Bohuslav Klíma – K výročí úmrtí moravského krále Svatopluka...................................................843

Jan Galatík – Nová možnost Metodějova hrobu .............................................................................845

 Jan Galatík – Mikulčické Valy a Bavorský geograf ........................................................................848

 Jan Galatík – Starobylé městské legendy a franský kupec Sámo ...................................................851

 Jan Galatík – Země Saklabia (Seklávia)..........................................................................................854

 Jan Opálka – Sámo .........................................................................................................................862

 Jiří P. Drápela, Jan Opálka – Objev základů byzantského chrámu na Vyšehradě ..........................867

 Jiří P. Drápela – Hledání Wogastisburgu ........................................................................................873

 Jiří P. Drápela – Majetek Moravskoslezské země v roce 1948 .......................................................874

 František Kačenka – Slavnost "Barchan" v Jemnici  ......................................................................876

 

 

Ze současnosti

 

František Kačenka – Snahy poslanců ČNR, zvolených za HSD – SMS, o restituci zemského

 zřízení v České republice ...............................................................................................................883

 Návrh zákona o zemském zřízení České republiky předložený předsedou klubu HSD-SMS, poslancem ČNR Jánem Kadlecem ..................................................................................................885

 Deklarace práv Moravy a Slezska adresovaná členům parlamentů, vlád a mezinárodních

organizací celého světa.....................................................................................................................897

 Návrh zákona o zemské samosprávě České republiky ....................................................................898

 Návrh zákona o územní samosprávě a státní správě v České republice  .........................................915

 Jiří Petr Drápela – Moravští rytíři a odkaz sv. Cyrila a Metoděje ...................................................930

 Jiří P. Drápela – Činnost Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana

v letech 2011 – 2016.........................................................................................................................935

 Jiří P. Drápela – Moravská politika 1968 – 2016 v datech ............................................................. 937

 Návrh ústavy Republiky Morava .....................................................................................................950

 Jan Sedláček – Komunistická perzekuce rodiny Sedláčkových z Hodova .....................................977

 Dopis předsedovi vlády....................................................................................................................987

 Tříkrálové prohlášení MNK 2014 ...................................................................................................988

 Tříkrálové prohlášení MNK 2015 ...................................................................................................992

 Tříkrálové prohlášení MNK 2016 ...................................................................................................994

 Návrh novely zákona č. 273/2001 Sb., ze dne 10. července 2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů .......................................................................996

 Návrh novely ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změnně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb, Ústava České republiky....998

 Pavel Dohnal – Vyhlášení deklarace moravského národa 9. prosince 2016 na Velehradě ...........1002

 Jiří Kvapil – Moravský vlastenec P. Oldřich Koutný ...................................................................1005

Jiří Kvapil – Když dva dělají totéž, není to totéž .........................................................................1006

Odešli z našich řad .......................................................................................................................1008

O našich  autorech ........................................................................................................................1009

 O vydání MHS – Ročenky MNK 2011 – 2016 se zasloužili ........................................................1011

Moravský národní kongres v Brně děkuje všem příznivcům a sponzorům...................................1012

 Obsah MHS – Ročenky MNK 2011 – 2016 ..................................................................................1013

 

Tiráž ...............................................................................................................................................1016