Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

JARNÍ ZASEDÁNÍ MNK 13. DUBNA 2019, BRNO

MORAVSKÝ NÁRODNÍ KONGRES

Z Á P I S

JARNÍ ZASEDÁNÍ MNK 13. DUBNA 2019, BRNO
_________________________________________________________________________________

Čas a místo jednání: 10:10 až 12:35 hodin, Brno – Řečkovice, Renčova 5.

Přítomno: V čase zahájení 18 členů MNK a jeden host, od 10:30 hodin 19 členů a tři hosté.

Projednáno:

1. Úvod (Trnka):

a) Organizační pokyny v souladu s pozvánkou.
b) Pozvánka na demonstraci, pořádanou Moravským zemským hnutím ve čtvrtek 18.4. na Moravském náměstí v Brně.
c) Základní kontakty (jsou přílohou č.2 tohoto zápisu).

2. Zpráva prezidenta Moravského národního kongresu, z.s. J. Pecla (příloha tohoto zápisu č. 1.)

3. Zpráva kancléře MNK, z.s. (M. Smutný):


Kancléř F. Hanáček oznámil rezignaci na funkci, předal ve včerejších večerních hodinách dokumentaci M. Smutnému, zůstává členem MNK, z účasti na dnešním zasedání se omluvil.
- Dokumentace je v poněkud nepřehledném stavu, není zatím známo, kdo uhradil členské příspěvky (bude samozřejmě dohledáno), dopisy s pozvánkami na domovní adresu členů MNK, u kterých není funkční telefonní nebo elektronický kontakt nebyly odeslány.
- Příjmy spolku za rok 2018 nedosáhly výše předepsané pro povinnost zadání zpracování auditu, zpráva na finanční úřad nebyla zpracována.
- Zůstatek na účtu je 2 034 Kč, v pokladně 6 860 Kč.

Od 10:45 hod. rozprava k předneseným zprávám.

M. Horák:

a) Není ustaven zapisovatel. Žádám, aby moje příspěvky ke zprávám byly v zápise uvedeny.
b) Na listině přítomných má být uvedena kolonka „kontakty“, kam každý vepíše funkční kontakt a nemusí se pak rozesílat dopisy na domovní adresy.
c) Může prezident sdělit jméno člena, který na něho řval do telefonu? Je-li ten člověk mezi námi, ať okamžitě odejde!
d) Navrhuji, aby každý člen MNK ve své bance zadal automatickou platbu příspěvků.
e) Navrhuji, aby každý člen MNK, včetně seniorů a studentů, hradil příspěvek ve výši jednoho procenta ze svých příjmů. Druhou možností je zvýšit členské příspěvky na tisíc korun ročně, studenti a senioři polovic.
f) Vyzývám J. Pecla, aby si svou rezignaci na funkci prezidenta rozmyslel a vedl MNK dál.

Odpovědi:
Ad a) Prezident pověřuje vyhotovením zápisu M. Trnku – ten souhlasí.
Hlasováno: z 19 přítomných 19 pro.
Ad b) Trnka: Nebyla pochopena informace o nerozeslání dopisů. Členové MNK jsou zváni na zasedání spolku elektronicky nebo telefonem. Není –li však takový kontakt možný, rozesílají se dopisy. Jestliže dopis nebyl odeslán, dotyčný člen se pravděpodobně o konání zasedání nedozvěděl a tedy se nedostaví. Kolonka n listině přítomných je v tom případě k ničemu.
Ad c) Pecl: Budu-li chtít jméno dotyčného zveřejnit, zveřejním ho! Já ale nechci.
Ad d), ad e): Nekomentováno. Případné zvýšení členského příspěvku bude řešit nový VV MNK.
Ad f) Pecl: Děkuji!

V. Zeman: Vím, že můj návrh se nebude všem zamlouvat, ale měli bychom požádat o udělení posmrtného
vyznamenání A. Ovčačíkové. Zprávu o stavu oblastní organizace s dalšími náměty jsem zaslal
osobním dopisem prezidentovi J. Peclovi – nebudu zdržovat.

J. Pecl: Dopis V. Zemana jsem předal M. Smutnému.
Náš člen pan J. Opálka zpracoval Moravský kalendář – několik listů napsaných na stroji. Kdo má
zájem, jsem ochoten několikrát nakopírovat.

A. Žiška: a) Jsme usnášeníschopní?
b) Kdo sčítá hlasy při hlasování?
c) Všechno je možno zpracovávat v digitální podobě – Sborníky MNK, pozvánky a zápisy, dá se neskenovat i rozeslat Moravský kalendář.

Odpovědi: Ad a) Pecl: Podle stanov spolku se usnášíme většinou hlasů přítomných členů.
Ad b) Červený: Je nás dvacet – může to spočítat každý z nás – navrhuji Smutného nebo Trnku.
Ad c) Pecl: Nejsem vybaven ani technicky ani znalostně – chce-li se někdo ujmout skenování
Kalendáře a rozeslání, ať se přihlásí. (Nepřihlásil se nikdo.)

P. Hála: a) Děkuji prezidentovi za všechnu práci, kterou pro spolek udělal, zásadně však nesouhlasím s jeho
poznámkou, že by se Moravský národní kongres mohl zrušit.
b) Vyzývám všechny k toleranci názorů druhých.
c) Nelíbí se mi častá změna místa konání jarních podzimních zasedání MNK. Renčova 5 je sice nádherná prostora, ale Řečkovice jsou na okraji Brna. Pro většinu členů by bylo vhodnější místo v centru blízko nádraží – proč ne Klub zastupitelů MmB? Dokázal bych zařídit!
d) Připlatil jsem si za to, že mi budou dokumenty z MNK zasílány poštou, počítač nemám. Za celý půlrok nedošlo poštou vůbec nic.
Odpovědi: Ad c) Trnka: O Klubu jsme uvažovali, vzhledem k jistým neshodám s některými zastupiteli jsme
nechtěli přitahovat pozornost – v Klubu máme povoleno hostování dle schváleného
celoročního rozpisu, ale jen ve všední dny, nikoli v sobotu. (Pro sobotní službu musí dát
pověřený pracovník Magistrátu příkaz zaměstnancům Klubu k nástupu do práce.)
Námitka k odlehlosti místa dnešního zasedání je ale na místě. Nabídku vítáme.
Ad d) Smutný: Už jsme tu mluvili o rezignaci pana Hanáčka. Snažili jsme se alespoň na poslední
chvíli telefonovat. Ano, měli jsme reagovat na nezasílání dopisů dříve.

F. Červený: Mám způsobilost auditora. Jsem schopný trvale vykonávat funkci kancléře MNK.

J. Pecl: uděluje slovo hostu, panu V. Věžníkovi (režisér ND Brno).
V. Věžník: Kultura je v celé Evropě v hlubokém propadu. Kultura v Československé republice byla závistivě sledována na celém světě. Existuje zájmová mafie, která se podílí na jejím rozkladu tvrzením, že kultura nemá v současnosti pro člověka takový význam, jako některé jiné obory lidské činnosti Posledních 30 let je v kultuře dovoleno naprosto všechno s vědomím, že živá kultura má velký význam jak na rozum, tak na duši člověka. V našich poměrech se navíc přidává žárlivost Prahy na ostatní střediska kultury. Žádost o podporu členů MNK při snaze o znovuzestátnění ND v Brně.

3. Volby nového vedení:

M. Trnka: Po projednání prvních bodů programu nemáme z původně sedmičlenného výkonného výboru
prezidenta, kancléře, a dva členy VV : pana J. Procházku, který byl na podzimním zasedání na návrh
pana P. Hály kooptován do vedení spolku ale nevolen, a pana R. Keprta, který se za celý rok a půl
ani jednou nedostavil na jakékoli zasedání orgánů spolku a písemně se vyjádřil negativně o smyslu
práce ve VV.

M. Horák: Navrhuji nevolit nového prezidenta a požádat J. Pecla, aby ve výkonu této funkce pokračoval.
Kdyby to opravdu nezvládal, můžeme prezidenta zvolit na podzimním zasedání.


J. Jankůj: Nemůžeme pořád „jet“ starým způsobem. Volíme někoho pořád snad na každém našem zasedání.
Stanovy při tom mluví o tříletém volebním období. Snažili jsme se po rezignaci pana kancléře
J. Drápely vytvořit akceschopný Výkonný výbor. Nezdařilo se. Nelátejme tedy to staré vedení, ale
zvolme kompletně nové

F. Červený: Já se hlásím do nového vedení – byl jsem dlouhá léta náhradníkem VV.

M. Horák: Navrhuji tedy odstoupení starého VV a zvolení nového vedení tak, že nejprve zvolíme členy
Výkonného výboru a z nich pak prezidenta a kancléře.
Všeobecný souhlas – proběhlo hlasování: z 19 přítomných 19 pro navržený postup.

M. Trnka: Musíme také dodržet ustanovení Stanov – přítomní musí rozhodnout, zda volby budou probíhat
tajně nebo aklamací.
Hlasování: Z 19 přítomných pro hlasování aklamací 19 hlasů.

J. Jankůj: Navrhuju pana odstupujícího prezidenta za čestného prezidenta MNK s právem zúčastňovat se
zasedání Výkonného výboru. (potlesk) J. Pecl přijímá.
Hlasování: Z 19 přítomných 19 pro udělení čestné funkce J. Peclovi.

F. Červený: Hlásil jsem se do funkce kancléře. Uznávám ale, že by bylo lepší, kdybych pracoval ve vedení
jako prokurista. Mám s tím bohaté zkušenosti.

Do výkonného výboru byli navrženi a s volbou souhlasili: F. Červený, J. Jankůj, I. Mašek, J. Pecl, J. Procházka, M. Smutný, L. Šubert, M. Trnka a V. Zeman. Hlasování: 19 z 19 přítomných pro uvedená jména.
Výkonný výbor MNK je devítičlenný.

M. Smutný: Navrhuji desetiminutovou přestávku. Zvolení členové se dohodnou a předloží návrh na obsazení funkcí prezidenta, viceprezidenta a kancléře MNK.

Přestávka do 12:05 do 12:20 hodin.

J. Jankůj oznamuje návrh členů výkonného výboru MNK na obsazení vedoucích funkcí ve spolku na další období v souladu se Stanovami MNK:
Prezident MNK: Ing. Milan Trnka
Viceprezident MNK: Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.
Kancléř MNK: Milan Smutný
Hlasováno: Z 19 přítomných 18 pro návrh, nikdo proti, 1 se zdržel.

Jednání jarního zasedání 2019 bylo ukončeno ve 12:35 hodin.

 


Zapsal: Trnka