Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

Kontakt

Ing. Josef Pecl, Csc.
nám. Karla IV., č.24
628 00 Brno - Líšeň

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

bankovní spojení :

č. účtu je: 1345459399/0800

Stanovy moravského národního kongresu

S T A N O V Y 
M O R A V S K É H O N Á R O D N Í H O K O N G R E S U, z. s. 

§ 1 
Název organizace: Moravský národní kongres, zapsaný spolek, dále jen z.s. (zkratka MNK, z.s.) 

§ 2 Sídlo organizace: Moravský národní kongres, z.s. má své sídlo a ústřední výkonný orgán v Brně. 
Adresa MNK, z. s. je: Nám. Karla IV., č. 24, 628 00 Brno – Líšeň. 
V okresních městech vytváří okresní výkonné orgány, v dalších místech, v městech a v obcích, vytváří městské a místní organizace MNK, z.s. 

§ 3 Účel organizace: 
1) Moravský národní kongres, z.s. je kulturní a osvětovou organizací, která sdružuje v ideovém a kulturním společenství občany Moravy, Slezska i Čech, jakož i případné zájemce z ciziny, bez rozdílu politické příslušnosti a náboženského vyznání, hlásící se k moravské národnosti a nebo s ní sympatizující, kteří usilují o obnovu a posílení vědomí národní identity Moravy a Moravanů a prosazují moravské duchovní obrození v nejširším slova smyslu. MNK z.s. je právnickou osobou, která působí v České republice jako zapsaný spolek podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – NOZ. 
2) MNK, z.s. si pro svou činnost stanoví tyto cíle: 
a) Šířit osvětu na území Moravy, Slezska i Čech za zrovnoprávnění moravské národnosti v běžném občanském životě i v úředním styku. 
b) Napomáhat ku vzdělávání Moravanů po stránce kulturní, sociální a mravní. 
c) Spolupracovat v péči o záchranu a ochranu památek přírodních, historických, kulturních i uměleckých. 
d) Zachovávat a rozvíjet národní cyrilometodějské a rostislavovské tradice moravského lidu, které nás spojují s nejbližšími národy Čechy a Slováky, jakož i s celou kulturní Evropou. 
e) Provádět kulturně výchovnou, přednáškovou a popularizační činnost, zaměřenou zvláště k moravské problematice. 
f) Pořádat výstavy, exkurze, národopisné a jiné veřejné kulturně společenské akce, Moravské dny, slavnosti apod. 
g) Pomáhat vědeckým a jiným kulturním a osvětovým institucím, vědeckým a vlastivědným pracovníkům a umělcům v jejich práci na moravské tematice. 
h) Podporovat rozvíjení vědecké, vzdělávací a popularizační činnosti ve všech oblastech vědeckého bádání, zejména v oblasti historie, politologie, ekonomie, filozofie, sociologie, archeologie, heraldiky, genealogie a dalších humanitních vědeckých oborů zaměřených zejména k problematice Moravy. 
ch) Zajišťovat dokumentační, informační a archivní činnost v oblasti svých cílů. 
i) Shora zmíněné cíle uskutečňovat publicistickou a vydavatelskou činností. 
j) Spolupracovat s krajanskými organizacemi, moravskými rodáky a s jinými spolky a organizacemi a Maticemi s podobným zaměřením doma i v cizině. 
k) Prosazovat slovanskou vzájemnost mezi národy. 

§ 4 Členství Členem Moravského národního kongresu, z.s. se může stát fyzická či právnická osoba, která souhlasí s cíli MNK, z.s. a má zájem na spolupráci při jejich prosazování. 
a) Fyzickou osobou se rozumí občan starší 18 let, který byl na základě přihlášky přijat za člena ústředním, či okresním výkonným orgánem MNK, z.s., či byl přijat místní nebo městskou organizací MNK, z.s. 
b) Čestným členem MNK, z.s. se stává občan České republiky a nebo i cizinec, který se významně zasloužil o plnění cílů MNK, z.s. a čestné členství mu bylo odsouhlaseno výkonným výborem MNK, z.s. a následně bylo potvrzeno rozhodnutím generálního sněmu MNK, z.s. 

§ 5 Zánik členství 
Členství v MNK, z.s. zaniká: 
a) Písemným sdělením o vystoupení z MNK, z.s. 
b) Úmrtím. 
c) Vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků. 
d) Vyloučením na členské schůzi místní organizace MNK, z.s. 
e) Rozhodnutím okresního či ústředního výkonného orgánu a to zejména proto, že člen jednal v rozporu s cíli MNK, z.s. a nebo byl odsouzen pro trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a jeho čin vzbudil u členstva pohoršení a odsouzení. 

§ 6 Práva a povinnosti členů 
1) Člen MNK, z.s. má právo: 
a) Účastnit se práce a života MNK, z.s. a předkládat kterémukoliv orgánu MNK, z.s. své iniciativní návrhy. 
b) Volit a být volen do všech orgánů MNK, z.s. 
c) Uplatňovat ve všech orgánech MNK, z.s. kritiku a žádat osobní účast v případech, kdy se jedná o jeho činnost a chování. 

2) Člen MNK, z.s je povinen: 
a) Aktivně se podílet na prosazování cílů MNK, z.s. 
b) Dodržovat stanovy MNK, z.s., jakož i usnesení jeho výkonných orgánů a chránit vnitřní demokracii v MNK, z.s. 
c) Propagovat a vysvětlovat cíle a úkoly MNK, z.s. mezi občany a získávat je pro členství v MNK, z.s. 
d) Platit řádně v daných termínech a ve stanovené výši členské příspěvky. 

§ 7 Právní struktura 
Moravský národní kongres, z.s. je samostatným právním subjektem, který může nabývat majetku a vstupovat do hospodářských vztahů s jinými organizacemi a navenek je reprezentován v těchto záležitostech prezidentem / prezidentkou MNK, z.s., viceprezidenty a kancléřem, nebo pověřenými členy výkonného výboru (viz. §8, odst. 3 a §11, odst. 3). 

§ 8 Ústřední statutární a řídící orgány 
1) Nejvyšším ústředním orgánem je generální sněm MNK, z.s, který je svoláván jedenkrát za 3 – 5 roků. Delegáti jsou voleni dle stanoveného klíče v jednotlivých okresech. 
2) Mezi konáním generálních sněmů MNK, z.s. je tento řízen 5 – 13 členným výkonným výborem, v jehož čele stojí prezident / prezidentka MNK, z.s. 
3) Navenek zastupuje MNK, z.s. prezident / prezidentka, viceprezidenti, kancléř a nebo pověření členové výkonného výboru. 
4) Okresní výkonný orgán je tvořen 3 – 9 členy, kteří si ze svého středu volí předsedu. 
5) V čele místních či městských organizací MNK, z.s. stojí volený předseda, který je jedním ze 3 – 9 členů místního či městského výkonného orgánu. 
6) Ústřední výkonný orgán - generální sněm MNK, okresní a místní i městské výkonné orgány jsou usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Pokud tomu tak není, tak přijímaná usnesení jsou platná, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 
7) Každý výkonný orgán (ústřední, okresní, městský a místní) si volí 1 – 3 revizory účtů, kteří tvoří revizní komisi. 
8) Generální sněm MNK, z.s. : 
a) Volí prezidenta / prezidentku, dva viceprezidenty, kancléře a členy ústředního výkonného výboru. Rovněž volí tři náhradníky ústředního výkonného výboru a jednoho - tři členy revizní komise. 
b) Schvaluje stanovy a jejich změny, výši členských příspěvků, hodnotí činnost organizace a stanovuje další cíle MNK, z.s. 
c) Rozhoduje o všech důležitých a závažných majetkových záležitostech a s konečnou platností a to na základě doporučení ústředního výkonného výboru či revizní komise. 
d) Schvaluje čestné členy, čestná uznání a další vyznamenání a ocenění. 

§ 9 Revizní orgány 
1) Revizoři kontrolují účetní a hospodářskou činnost příslušného orgánu MNK, z.s., pro který jsou zvoleni a podávají na požádání zprávu a mají právo se zúčastňovat všech schůzí příslušného orgánu s hlasem poradním. 
2) Ve své funkci jsou nezávislí a odpovědní pouze příslušným vrcholovým orgánům, které je zvolily (generální sněm MNK, z.s., okresní sněm MNK z.s., členská schůze místní organizace MNK, z.s.). 

§ 10 Prostředky a zdroje 
Moravský národní kongres z.s. získává prostředky ke splnění svých cílů: 
a) z členských příspěvků 
b) ze sbírek, darů a odkazů, 
c) z výtěžků přednášek, výstav a jiných podniků a akcí naplňující cíle MNK z.s. 
d) z dotací. 

§ 11 Hospodářské postavení 
1) Ústřední, okresní, městský a místní orgán MNK z.s. zastupují MNK z.s. v rozsahu své působnosti. 
2) Ústředí, okresy, obce i města si za své dluhy a závazky navzájem neodpovídají ani neručí. 
3) Úřední listiny podepisují prezident / prezidentka, viceprezidenti a kancléř či další pověření členové výkonného výboru. Prezident / prezidentka, viceprezidenti a kancléř zastupují MNK z.s. navenek v oblasti své působnosti. 

§ 12 Řešení sporů 
1) Pokud se spor nevyřeší na úrovni ve které vznikl, přechází jeho řešení na vyšší stupeň organizační struktury MNK, z.s., a to až po generální sněm MNK. 
2) Proti rozhodnutí daného orgánu může člen podat odvolání až k nejvyššímu orgánu MNK, z.s., a to do 10 dnů od obdržení vyjádření. 
3) Písemné odvolání musí odvolatel podat u toho orgánu, který rozhodl o jeho stížnosti a zároveň kopií oznámí své odvolání vyššímu orgánu MNK, z.s. 
4) O jeho odvolání musí být rozhodnuto po zjištění všech skutečností na nejbližším zasedání vyššího orgánu MNK, z.s. 
5) Rozhodující orgán předloží odvolání bez odkladu vyššímu orgánu MNK, z.s. a k odvolání může přiložit své rozhodnutí a vyjádření pro informaci. 
6) K jednání o odvolání musí být odvolatel řádně a včas pozván. 

§ 13 Změny stanov 
Jakékoliv změny stanov Moravského národního kongresu, z.s. schvaluje generální sněm MNK, z.s., a to dvoutřetinovou většinou přítomných delegátů. 

§ 14 Všeobecná ustanovení 
1) Hlasování a volby probíhají aklamací. Přeje-li si však alespoň třetina přítomných členů oprávněných k hlasování nebo k volbě, volby či hlasování tajné, uskuteční se volby či hlasování dle jejich přání. 
2) Ke schválení podaných návrhů a ke zvolení je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 
3) Dvoutřetinové většiny je však potřeba: 
a) K vyloučení člena podle § 5, odst. d) a e) stanov. 
b) Ke schválení změny stanov podle § 13 stanov. 
c) K rozhodnutí o zániku MNK, z.s. dle § 16 stanov. 

§ 15 Sekce 
Moravský národní kongres, z.s. zřizuje v rámci své působnosti pracovní odborné sekce. Do čela sekce je vždy volen pouze člen MNK, z.s. Práce odborných sekcí MNK, z.s. se mohou zúčastňovat i nečlenové MNK, z.s. 

§ 16 Zánik organizace 
1) Moravský národní kongres, z.s. může o svém dobrovolném zániku rozhodnout souhlasným hlasováním dvoutřetinové většiny delegátů přítomných na generálním sněmu MNK, z.s., který byl svolán za tím účelem, nebo dvoutřetinovým rozhodnutím generálního sněmu MNK, z.s. o sloučení s jinou organizací. 
2) V případě rozhodnutí o zrušení MNK, z.s., jmenuje ústřední výkonný výbor MNK, z.s. likvidátora a rozhodne o způsobu vypořádání majetku. 

§ 17 Závěrečná ustanovení 
1) V případě, že v činnosti MNK, z.s. nastane okolnost, která není upravena stanovami, vychází se při řešení dané otázky přiměřeně z obecných právních předpisů. 
2) Moravský národní kongres, z.s. se ve své činnosti řídí platným právním řádem České republiky a „Listinou základních práv a svobod“. 
3) Generální sněm MNK, z.s. je povinen upravit stanovy MNK, z.s. podle nově přijatých právních norem dotýkajících se činnosti spolků a kulturních a osvětových organizací. 
4) Stanovy Moravského národního kongresu, z.s. byly přijaty na zasedání generálního sněmu MNK, z.s. v Brně dne 26. prosince 2016. 

Ing. Josef Pecl, CSc. v.r. prezident MNK, z.s. 
Ing. Jiří Kachlík, CSc. v.r. viceprezident MNK, z.s. 
Ing. Milan Trnka, v.r. viceprezident MNK, z.s. 
Ing. Jiří Drápela, v.r. kancléř MNK, z.s.

Úvod

 Moravský národní kongres je osvětovou organizací, založenou skupinou moravských vlastenců a ctitelů moravské historie a zaregistrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 15. Září 1992 na základě zákona č. 83/1990 Sb.

      Moravský národní kongres sdružuje v ideovém společenství občany Moravy, Slezska i Čech, jakož i zájemce z ciziny, bez rozdílu politické příslušnosti a náboženského vyznání, kteří mají rádi nejen historii Moravy a Moravanů, ale prosazují i moravské duchovní obrození v nejširším slova smyslu.

      Za znak Moravského národního kongresu byla zvolena moravská červenobíle šachovaná orlice v modrém poli, nesoucí na své hrudi zlatou královskou korunu, co by symbol moravské státnosti a svébytnosti a dvojramenný (patriarší) kríž, symbolizující křestanské a cyrilometodějské tradice Moravy.

      Za heslo Moravské národního kongresu byla zvolena část traktátu sv. Metodeje, ve kterém hovoří o významu knih. Myšlenky a pravdy v nich uvedené nelze zničit ani ohněm, ani mečem, proto tedy heslo:


ANI ŽELEZU, ANI OHNI

 

Představitelé

Výkonný výbor
Moravského národního kongresu

Prezident MNK Ing. Milan Trnka Brno
1. viceprezident doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. Brno
Kancléř MNK Milan Smutný Brno
člen VV MNK Ing. Josef Pecl CSc. Brno
člen VV MNK Jan Jankůj předseda Oblasti Haná
člen VV MNK Jiří Procházka Brno
člen VV MNK RNDr. Luděk Šubert Brno
člen VV MNK Vladimír Zeman předseda MO Rožnov pod Radhoštěm
člen VV MNK Ing. František Červený člen VV pověřeným vnitřním spolkovým auditorem
     
revize účtů Mgr. Antonín Žiška Brno
revize účtů Jan Borkovec Rožnov pod Radhoštěm