Přihlášení

Real time web analytics, Heat map tracking

Jakou národnost vypsat?

Jakou národnost vypsat?

 

V tisku ze dne 11.11. 2020, je potvrzeno, tiskovou mluvčí Českého statistického úřadu Jolanou Voldánovou, že při sčítání lidu, nyní v březnu 2021 v ČR, se bude uznávat vypsaná národnost moravská i slezská - vedle národností dalších. Proto tyto řádky o historii, o národnosti.

Naše město Prostějov minulý rok slavilo výročí 630 let, od udělení Tržního práva, markrabětem moravským a pozdějším králem římským Joštem Lucemburským. Prostějov leží na úrodné Hané, v historické Zemi moravské. Jsme tedy součástí ještě starší historie, která trvá od roku 822. Tento rok bylo poprvé o Moravanech napsáno v „ Letopisech království Franků “.

V prvním slovanském státě – Velké Moravě, vzniklo první písmo od sv. Cyrila a Metoděje. Tito patroni Moravy, od roku 1980, byli vyhlášeni papažem Janem Pavlem II., i patrony celé Evropy. I po Velkomoravské říši máme plno dalších osobností, kteří se k moravství hlásili. Šlechtic Karel starší z Žerotína, správce Moravy a mecenáš Jana Ámose Komenského. Tento pedagog a učenec, J. A. Komenský, v knize  Opera omnia didactica, charakterizoval sám sebe „ původem Moravan, s jazykem českým a povoláním teolog “. Moravu nazýval svojí matkou a podepisoval se J. A. Komenský Moravský. Dokladem jsou rytiny od Václava Hollara, z roku  1642, 1652 a 1655, kde je nad portréty tohoto učence napsáno latinsky do oblouku „ IOHAN – AMOS COMENIVS MORAUVS.A ATAT.“

A ještě pár jmen z vědy a kultury – zakladatel genetiky Gregor Johann Mendel, básník Jan Skácel, spisovatel Jan Trefulka, herec Vladimír Menšík, hudebník a dirigent Gustav Brom, písničkář Karel Kryl. To jsou jména, která mě momentálně napadla, jen pro ilustraci, z těch dalších mnoha významných, nevyslovených, kteří se hlásili k moravství.

Proč to píšu? Chci dokázat, že národnost moravská má svoji historii, kulturnost, vzdělanost, a to jsou podmínky k její svébytnosti a životaschopnosti. Když slyším někdy v celostátních sdělovacích médiích takové hlášky – typický český koláč frgál, typický český kroj z Kyjova, český zámek Tovačov, ale i český učitel národa Komenský, to přece není pravda.

Kdy se přestala běžně používat národnost moravská? Stalo se tak se vznikem republiky, v roce 1918. V nové republice  Československé však - Češi, Moravané, Slezané, Slováci a Rusíni - byli alespoň označeni a reprezentováni svými zemskými erby ve státním znaku, a bylo zřízeno zemské uspořádání státu. I v úmrtních knihách padlých z l. světové války, ve vojenských archivech, jsou vypsáni tito padlí jako Češi, Moravané, Slezané atd.

Za vlády komunistů, k 1. 1. 1949, na příkaz Stalina, bylo touto komunistickou mocí zemské zřízení zrušeno. V roce 1990 poslanci odhlasovali a uznali, že tento akt byl protiprávní, a že je třeba jej napravit. Ale nic se nestalo. Od roku 2000 neexistuje ani tisíciletá, historická, zemská hranice mezi Čechy a Moravou. I když byl připravený zákon pro obnovení zemského uspořádání, a to již po oddělení Slovenska od našeho státu, nebyla zde politická vůle. A tak dnes mnozí ani neví, že Dačice, Svitavy, Moravská Třebová nepatří do Čech a území kraje Vysočina je na půl v Čechách a na půl na Moravě.

Na Slovensku je moravská národnost uznávaná. Ale nemělo tomu tak být. Roku 2000 naše tehdejší vláda požádala Slovensko o vyřazení moravské národnosti ze seznamu státem oficiálně uznávaných menšin. Tento dokument byl napsán v Praze 26. července 2000, paradoxně tehdejším zmocněncem vlády ČR pro lidská práva a adresován byl místopředsedovi vlády na Slovensku. Celý dokument lze snadno najít na internetu. Při sčítání lidu, v roce 2001 na Slovensku, bylo na sčítacích arších vypsáno 12 národností, ale moravská zde chyběla. Pro odpor lidí se opět uznala a stále uznává. Na archy, se při sčítání lidu na Slovensku, v roce 2011, opět vrátila.

Kým se cítím, zda jsem Moravanem, Slezanem, Čechem, nebo se hlásím k jiné národnosti, je svobodné právo každého a toto právo nemá být upíráno ani centrální propagandou, ani politickou reprezentací.

Dnes se téměř každý politik hlásí k odkazu prvního prezidenta Československa T. G. Masaryka, ale na tato jeho slova každý vrcholný politik v Praze zapomíná: „ ...moravská otázka je a bude opět zkušebním kamenem české politiky, Je proto žádoucí, aby byl Moravě zachován její specifický ráz, aby se jí dostalo rozsáhlé autonomie, nejen politické, ale i kulturní.“ Ono centrálně všechno řídit, není dobré. To je proč se máme hlásit ke své zemi, národnosti, ke svým předkům a dílům, které tady, pro další generace, zanechali. Aby se peníze, které se na tomto území, na Moravě, vytvoří, se z větší části, investovaly zpět zde, a nečekalo se, až se to „ spravedlivě “ přerozdělí z Prahy. Po mé argumentaci, i známí a kamarádi Češi i Vltavou křtění, musí přiznat, že mám asi pravdu.

Byl bych rád, aby vaše vyplňování sčítacího archu nebylo automatické. Zamyslete se v klidu, podle svého pocitu, svých předků, a nebo podle toho, v které části naší republiky žijete. Ústava našeho státu začíná větou: „ My občané Čech, Moravy, Slezska ...“

Ale ať si vyberete jakoukoliv národnost, žijeme společně v našem městě, v historické zemi, v jednom státě. Proto bych byl rád, abychom byli, v této podivné době, všichni k sobě ohleduplní, tolerantní a né sobečtí. Nejednali podle slov z refrénu písně Já, od hudební skupiny Olympic – „Já, já, já jenom já,   já, já, já jenom já … .“

Přeji každému z vás zdraví, štěstí a víru – bude líp.

                                                                                                      výtvarník Jan Jankůj

SČÍTÁNÍ 2021.

SČÍTÁNÍ 2021.

Milan Trnka, leden 2021.

V březnu letošního roku nás čeká Sčítání lidu. Delegáti organizací, spolupracujících u Moravského kulatého stolu se již na posledním Sněmu MKS (který se podařilo uskutečnit v prosinci 2019) vyjádřili ve prospěch společné propagace zapisování moravského jazyka a moravské národnosti. Tedy k takovému způsobu propagace, která nebude zdůrazňovat účast nebo míru podílu jednotlivého spolku nebo jednotlivé politické strany. Další Sněm nemohl být kvůli opatřením vlády České republiky v souvislosti se zdravotnickou situací uskutečněn.

Jak už je to ale u moravských organizací běžné: co jsme si dohodli koncem roku 2019, na to jsme během roku 2020 zapomněli. Některé z členských a hostujících organizací u Kulatého stolu se rozhodly využít Sčítání k vlastnímu zviditelnění. Samy si navrhnou a vyrobí letáky, které budou rozesílat především internetem nebo v určitých oblastech rozdávat občanům.


Za dané okolnosti se Rada Moravského kulatého stolu rozhodla přijmout v listopadu minulého roku nabídku skupiny lidí, inspirovaných přednáškami na Akademických konferencích “Morava 1918”, kteří podporují ustavení nové moravské politické strany. Nejde vždy o členy některé moravské iniciativy. Jedná se o občany, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou nebo nechtějí být zapsáni mezi členy nějaké organizace. Vznik strany však ustoupil poněkud do pozadí – Sčítání lidu 2021 by mělo být přednější, mělo by být záležitostí všech obyvatel Moravy, ne jenom nějaké stranické či spolkové skupiny. Přijmutí nabídky Radou MKS má svoji logiku: nová strana bude registrována až po Sčítání, tedy zatím neexistuje. Moravský kulatý stůl je volným sdružením, není tedy také registrován. A jeho členové měli původně úmysl organizovat kampaň ke Sčítání jako jednotné společenství. Budou-li tedy obě iniciativy spolupracovat, nejde o propagaci určité “zaběhnuté” strany nebo občanského spolku. Sdělení o dohodě bylo zveřejněno ihned po jejím vzniku.


Výzva zapsaného spolku Moravské srdce (není členem MKS), která následovala (výzvu jsme otiskli v Hlasu Moravy č. 121), a předpokládala společnou práci Moravského srdce, Moravské národní obce, Společnosti pro Moravu a Slezsko, Moravského zemského hnutí a strany Moravané, zaměřenou na propagaci zapisování moravské národnosti a moravského jazyka, nenašla odezvu.

Do 15. ledna 2021 se ke spolupráci s iniciativou “Morava 1918” přihlásilo jako celek sedm z jedenácti řádných členů sdružení Moravský kulatý stůl. Neboli: to, co si delegáti Sněmu MKS v prosinci 2019 odsouhlasili, se začalo skutečně naplňovat. Mnoho jednotlivců z dalších členských nebo hostujících organizací MKS nečekalo na stanovisko vedení svých iniciativ a přihlásilo se rovněž ke společné práci. A to je velmi příjemné zjištění. Na dobrém výsledku Sčítání přece máme přece zájem všichni Moravané a ne jen určitý spolek či strana. Díky!


Zhruba osmdesát dnů před Sčítáním 2021 víme, že z celkového počtu aktivních spolupracovníků pochází zhruba polovina z moravských organizací. |K té druhé polovině patří lidé, kteří k žádné takové organizaci nepatří. A právě mezi nimi je vysoké procento věkově mladých. To je naděje pro Moravu do dalších let!
Zabezpečením výlepu plakátů nebo roznosu letáků je do dnešního dne pokryto přibližně 75 % území Moravy a moravského Slezska. A příslibem pro celou naši společnou moravskou věc je, že se hlásí stále noví spolupracovníci. Všichni jsme si vědomi, že co platí dnes, nemusí platit zítra. Už je zaznamenám případ, kdy skupina dobrovolníků, hlásicích se nadšeně ke spolupráci, po čase oznámila, že na blíže nerozvedené poradě byly vyjasněny postoje a souhlas ke spolupráci byl označen za předčasný. Seznam těch, kteří požadují doručení materiálů ke Sčítání na svou adresu, je již však natolik dlouhý, že výpadek některých z nich nemůže akci narušit. Stále ale platí: zajištění propagace může být stoprocentní, ale samotný výsledek Sčítání zůstává nejistý. Odpůrci moravských myšlenek mají k dispozici veškerou myslitelnou mediální a finanční podporu. Jenom doufám, že v případě úspěchu nebo neúspěchu snahy Moravanů zabezpečit výraznější počet občanů, hlásících se k moravské národnosti a moravskému jazyku, nedojde k okřídlenému odměňování nezúčastněných (ale o to hlasitějších) a potrestání těch aktivních.

Fakt, že členové mnohých promoravských uskupení se rozhodli alespoň pro kampaň ke Sčítání ve vlastní režii je bezesporu chvályhodný a záslužný. Možná si však neuvědomují, že ne každý občan, žijící na Moravě nebo ve Slezsku, je příznivcem každé moravské organizace. Občas je možno slyšet “tak letáky tady od toho spolku roznášet rozhodně nebudu”. Je to velká škoda. Avšak při společné akci všech moravských spolků by takové postoje zřejmě neexistovaly a úspěch společného úsilí by byl větší.
V lidské psychice je zakořeněna velká dávka rezignace na věci veřejné a velká dávka konzumního vidění světa. Digitalizovaní lidé trpí pocitem, že moravské záležitosti mohou měnit z pohodlí vlastního domova tím, že rozešlou maily a vyplní na počítači formulář ke Sčítání lidu. Přátelé! Rozesílání mailů nestačí (nehledě na cenzuru internetu). Nestačí řeči, chce to činy! Alespoň jednou za deset let! Tím nechci tvrdit, že takovým příkladným vyjímečným činem je právě činnost iniciativy “Morava 1918”. Ale organizuje někdo jiný na Moravě propagaci zapisování moravské národnosti a moravského jazyka celoplošně po celé naší Zemi? Proto věřím, že se ke spolupráci přihlásí zbývající členské nebo hostující organizace Moravského kulatého stolu.
Také doufám, že se v roce 2021 podaří setkat se společně na Sněmu Moravského kulatého stolu. Máme co projednávat! Mnoho věcí si potřebujeme vyříkat přímo - “na tvrdo”. Bez hledání vhodných formulací (jen “abych někoho neurazil”), jak už to při psaní bývá.

Děkuji všem za spolupráci, trpělivost a pochopení.

PF 2021

Vážení přátelé, členové a příznivci Moravského národního kongresu!

Několik informací  na závěr roku 2020.
 
1) Vzhledem k opatřením v souvislosti s koronavirovou nákazou se nepodařila v roce 2020 uskutečnit žádná z pravidelných akcí našeho spolku, včetně jarního či podzimního zasedání členů MNK. Bude-li možnost zorganizovat alespoň některou ze spolkových aktivit v roce 2021 je naprosto nejisté. Výkonný výbor MNK, z.s. se bude snažit svolat zasedání členů spolku při první příležitosti, kterou případné uvolnění ve vládních opatření umožní. 
 
2) Stejné vysvětlení platí i pro akce, které uskutečňuje sdružení Moravský kulatý stůl, jehož řádným členem náš spolek je. Nejbližší takovou akcí mělo být svolání náhradního termínu třetího ročníku Akademické konference "Morava 1918", a to v únoru 2021. S největší pravděpodobností bude konání odvoláno. A stejné vysvětlení platí i pro společné iniciativy našeho spolku se Sdružením monarchistů Brno. Všechny musely být odvolány.
 
3) Za této situace vzešel od některých členů Výkonného výboru MNK, z.s. návrh, zrušit výběr členských příspěvků za rok 2020 podle úvahy "nebylo by vhodné žádat zaplacení příspěvku, když jsme nemohli členům nic nabídnout".Z osmičlenného VV MNK pro návrh hlasovalo pět členů, jeden hlasoval proti a  tři se nevyjádřili. Nejde tedy o naprostou shodu v dané záležitosti, nicméně rozhodnutí je platné. Těm z Vás, kteří budou přes to ochotni zaslat na  spolkový účet příspěvek, děkujeme. 
Číslo účtu: 1345459399/0800.
 
4) Pan kancléř zpracoval podrobný přehled platby příspěvků za předešlé roky. Některým členům byly zaslány upomínky za nezaplacené příspěvky za rok 2019 (!) s upozorněním, že nezaplacení příspěvku je důvodem k ukončení členství ve spolku. Já považuji nezaplacení příspěvku za rok 2019 částečně za důsledek chaosu navazujícího na covidovou situaci. Kdo jste v tomto případě dlužníkem, prosím napravte své opomenutí.
 
5) Na jaře 2021 nás čeká Sčítání lidu 2021. Zástupci MNK, z.s. u Moravského kulatého stolu se již v prosinci 2019 (na posledním sněmu MKS, který se podařilo uskutečnit) vyjádřili ve prospěch společné propagace zapsání moravské národnosti a moravského jazyka spoluprací všech organizací u Kulatého stolu. To znamená bez zdůrazňování podílu jednotlivého spolku nebo politické strany. Jak už je u moravských iniciativ pravidlem: co jsme si slíbili v prosinci 2019, to v průběhu roku 2020 vzalo za své a některé z organizací u MKS se rozhodli spojit Sčítání s propagací vlastní. Za dané situace se Rada Moravského kulatého stolu rozhodla přijmout listopadovou nabídku na spolupráci od lidí, pracujících na vzniku nové moravské politické strany (inspirovaných přednáškami na  akademických konferencích "Morava 1918") a od sponzorů vznik této strany podporujících. Nabídka má svoji logiku: nová strana bude registrována až po Sčítání, tedy zatím neexistuje. Moravský kulatý stůl chtěl propagovat moravskou národnost jako společenství moravských organizací, sám také není registrovanou organizací. Budou-li obě iniciativy spolupracovat při Sčítání, nejde o propagaci určité "zaběhnuté" strany nebo občanského spolku. Během necelých dvou měsíců souhlasilo se spoluprací šest řádných členských organizací MKS z jedenácti a zástupci dalších dvou organizací, které žádají o přijetí k MKS. Jinými slovy: to, co si zástupci spolků u MKS v prosinci 2019 odsouhlasili, se začalo naplňovat. Moravský kulatý stůl tak vystupuje při propagaci zapisování moravské národnosti při Sčítání 2021 jako jednotná iniciativa. Předpokládám zapojení i zbývajících členských organizací Kulatého stolu - mnoho jednotlivců ale i celých místních organizací z nich už se do spolupráce přihlásilo bez čekání na stanovisko svých vedení. Platí to jak pro řádné členy u MKS, tak pro hostující organizace. A to je příznivá zpráva: na dobrém výsledku Sčítání přece máme zájem všichni my - Moravané! A ne jen členové určitého spolku!
 
6) Náš spolek se přihlásil ke spolupráci s přípravným výborem nové strany "Morava 1918" mezi prvními. Z osmi členů Výkonného výboru se jednoznačně pro vyjádřilo pět členů, po jistém váhání se přidali další dva, jeden člen vzal rozhodnutí ostatních "na vědomí". 
 
7) V čem spolupráce spočívá? Především jde o zajištění vylepování plakátů s jednoduchým textem ve (pokud možno) většině obcí Moravy, moravského Slezska a oblastí na pomezí Moravy a Čech. Plakáty budou spolupracovníkům dodány, lepidlo a náklady na přejíždění mezi obcemi vlastními vozidly jsou v režii spolupracovníků. Dalším příspěvkem k úspěšnosti Sčítání jsou krátká videa, natočená se sportovci, umělci, vědeckými pracovníky, atd. Kdo z Vás má možnost přístupu na You Tube, může už zhlédnout příspěvky Petra Švancary (fotbalisty), Petra Ulricha (hudebníka), Tomáše Kočky (hudebníka), Jana Hanáka (katolického faráře a publicisty),Karoliny Klusové (vicemistryně Evropy v thajském boxu), Richarda Stávka (vinaře) a Martina Škorpíka (ekologa a biologa). Další videa s dalšími osobnostmi se natáčí. Vidíte na nich buď logo Moravského kulatého stolu nebo společně s ním i logo Morava 1918. Link na youtube.
 
Chystáme ještě další iniciativy ke Sčítání - o těch ale zatím pomlčím. Vše totiž záleží jednak na dostatku spolupracovníků, jednak na štědrosti sponzorů. 
 
8) Ve vedení Moravského národního kongresu se snažíme přispět k úspěchu Sčítání, každý podle svých možností a schopností. Nebylo by proto férové někoho pochválit a jiného nechat bez povšimnutí. Přes to ale chci poděkovat alespoň panu kancléři Milanu Smutnému - jeho návrh na pořízení videoklipů ke Sčítání a jeho podíl na  realizaci si poděkování zaslouží.
 
9) Děkuji také všem, kteří svými články přispívají do Hlasu Moravy. Není to ani věstník MNK, ani tiskovina MKS. Je to občasník moravských patriotů - tedy nás všech. A měl by to být občasník polemický, ne hlásná trouba názorů jedné skupiny lidí, jak je redakci Hlasu občas doporučováno.
 
 
Vážení přátelé!
Dalo by se o činnosti (či nečinnosti) našeho spolku v roce 2020 psát dlouho. Vždyť Vám například dlužíme výroční zprávu o činnosti spolku, ekonomickou zprávu, dlužíme rozloučení těm, kteří naše řady a tento svět v uplynulém roce opustili, atd. Doufám, že se podaří v roce 2021 setkat se s Vámi na zasedání členů spolku - mnoho věcí se lépe vyříká, než vypíše. Díky za Vaši trpělivost a pochopení.
 
Do roku 2021 přeji Vám i Vašim blízkým jen to nejlepší!
 
Milan Trnka, prezident MNK, z.s.

3. ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918 SYMBOLY ZEMĚ

  1.  ROČNÍK KONFERENCE MORAVA 1918  SYMBOLY ZEMĚ

24.10.2019 od 14:30 hodin, přednáškový sál Moravského zemského muzea, Zelný trh 8, Brno.

__________________________________________________________________________

 

Pořádají moravské organizace spolupracující ve volném sdružení Moravský kulatý stůl. 

    (www.moravskykulatystul.cz)

__________________________________________________________________________

 

Od 14:15 hodin je umožněn přístup do přednáškového sálu.

Ve 14:30 hodin zahájení konference.

 

        Obsahem přednášek bude blížící se Sčítání lidu 2021 a
 symboly naší moravské Země (pokračování z II. ročníku konference)

– méně známí příslušníci mojmírovské dynastie, moravský jazyk, národní strom a další.
Přednášet budou doc. J. Bílý, doc. J. Pernes, Mgr. R. Svoboda, J. Novotný a další lektoři.
Časové pořadí přednášek a názvy přednášek budou  s předstihem oznámeny.
Prosím, sledujte vývoj zdravotnických opatření v souvislosti s epidemickou situací.
Roušky si pro vezměte sebou. Přednáškový sál má průměrnou kapacitu 100 míst.

 

Vstup volný!

Během konference bude pořizována fotografická a video dokumentace.

___________________________________________________________________________ 

  • Příspěvky a polemika jsou možné na www.morava1918.cz

Subcategories